Nijs

De brommerfreonen út Surhuzum e.o.

Troch de coronamaatregels fan it regear komt de start fan it nije seizoen fan de brommerfreonen letter op gong dan oare jierren. “Normaal begjinne wy no wer te riden”, fertelt Janet van der Veer út Harkema. It begûn allegearre twa jier lyn, doe’t Janet en har man Folkert nei in ritsje op harren brommers, noch efkes oanstutsen by d’ Ade Boek yn Droegeham. “Dêr rekken wy oan ’e praat mei in pear mannen út Surhuzum. Dy wienen lid fan de brommerploech fan Gerkeskleaster, mar dêr moast it altyd sa hurd mooglik en sa fier mooglik.

Vrijwilligersdag bij Land van Eén

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus riep het Oranje Fonds deelnemende organisaties aan NLdoet op om hun activiteiten uit te stellen. Bij Land van Eén in de Surhuizumermieden vonden ze het verantwoord genoeg om de vrijwilligersdag door te laten gaan. En zo ging een groep van zo’n 12 vrijwilligers en bewoners van de community zaterdag 14 maart aan de slag met een aantal buitenklusjes in de boomgaard, in de moestuin en rondom de parkeerplaats. Het was die zaterdag dan ook “heerlijk weer om samen een klus te doen! Lekker in de buitenlucht”, aldus één van de vrijwilligers.

Buurtcamping De Groene Herberg

Een nieuwe camping in Surhuizum! Eentje met 5 sterren ook nog. We waren zeer verrast dat dit bord ineens opdook aan de Doarpsstrjitte, voor de oprit van Pieter en Winda Groenland. We zouden eerst een detail ervan gebruiken voor het zoekplaatje, maar toen werd ons duidelijk gemaakt dat het bord bij het uitkomen van de nieuwe Grutte Gelf wel weer eens verdwenen zou kunnen zijn. Dat heeft dan niet te maken met het succes van de camping, maar meer met de datum waarop het bord er ineens stond: 01-04-2020.

In wynturbine op de Surhúster toer?

Wy sjogge dat der steeds mear inisjativen komme dy’t rjochte binne op duorsumens, ek binnen Achtkarspelen. Wie it tiid foar sa’n inisjatyf yn Surhuzum? Wy fregen ús ôf oft dizze hjoeddeistige foarmen fan “griene” elektrisiteit wol echt sa geskikt binne. Dêrom besleaten wy om it oer in oare boech te goaien: in wynturbine op ’e Surhúster toer. Wy fernamen dat dit soarge foar de nedige ferrassing en sels mylde foarmen fan lilkens sawol binnen as bûten Surhuizum. Gelokkich wie de tiid fan it jier yn ús foardiel, sadat wy der noch in 1 april grap fan meitsje koene.

Streeksette en Trochrinne

Op de 29ste jannewaris 1947, as er te genietsjen falt fan de stilte en de romte fan it wide fjild en de skientme fan de beferzen Surhúster dreven, sjocht Pieter Loonstra it libbensljocht. As er as in sûne setter opgroeid mei âldere susters boppe- en in jongere broer ûnder him en nei skoalle sil, moat er in sânreed del dy’t út eastlike rjochting wei, útkomt op'e Doarpsstrjitte. Rjocht op it hûs oan fan Simon Zuidersma, dêr’t no de famylje Nijboer wennet. Fan de Uterwei, sa’t dy der nó hinne leit, is dan noch hielendal gjin sprake.

Valentijnscup

Zondag 16 februari wist Gemma van der Werff uit Surhuizum met haar danspartner Merel Veenstra zilver te behalen op de Valentijnscup in Oosterwolde. Dit combi-team van Acro Academy uit Marum met WSBF Surhuisterveen, wist op de dansvloer een strakke oefening neer te zetten.

Debuutroman uit Surhuizum

In Surhuizum blijkt een schrijfster te wonen. Ze heeft de afgelopen jaren geschreven aan haar debuutroman en deze laten drukken in Surhuisterveen. Haar naam is Hilda Meines en het verhaal gaat over een meisje op een schilderij van Leonardo da Vinci. Iedereen kent de glimlachende Mona Lisa, maar er is ook een serieuze Mona Gina, die in Florence woonde. Rondom haar persoon en portret hangen nog veel mysteries.

Opsporing verzocht

Wij van de verzamelkring De Poolster zoeken voor de website ‘Schaatshistorie.nl’ medailles.
Op deze site staan allerhande wetenswaardigheden over o.a. toertochten in Friesland en bijbehorende medailles.
Nu zijn wij opzoek naar oude en recente medailles, tegeltje en bordjes van verenigingen en tochten of jubilarissen, die nog niet gevonden zijn en waar geen foto’s van zijn.

Nijs fan Pleatslik Belang

De earste twa gearkomsten hawwe wy as Pleatslik Belang alwer hân. Op it stuit binne wy drok dwaande mei in mooglike doarpsfisy, hjir oer sille wy meikoarten mear fertelle, dit sil ek oan bod komme tidens de ledegearkomste op moandei 6 april oansteande yn it Pannekoekenhuis Landzicht fanôf 20.00 oere.

Pagina's