Kolofon

Dit is de offisjele website fan 'e Grutte Gelf, it doarpsblêd fan en foar Surhuzum.
Op dizze side steat ynformaasje fan en út it doarpsblêd. Sawol de ynformaasje as de teksten en it byldmateriaal falle ûnder it copyright fan de Grutte Gelf.

De redaksje fan 'e Grutte Gelf is yn hannen fan:
Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 0512-351767
Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 0512-352201
Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 0512-365144
Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8
Kornelis van Dekken, till. 0513-684467

Kopij-adres:
Grutte Gelf, p/a Bonhommestrjitte 2, 9283 VC Surhuzum
Mail: redactie@gruttegelf.nl