Nijs

Nijs fan Pleatslik Belang

Wy binne as bestjoer hiel bliid om jim te fertellen dat Klaas Pool fan it Noard lid wurden is fan ús bestjoer. Fan herten wolkom! We sykje noch in ponghâlder. Minsken dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang kinne dit oanjaan troch in mail te stjoeren nei it mailadres fan it sekretariaat: pbsurhuizum@gmail.com. Jim krije dan in presintsje as wolkom.

Wy binne drok dwaande om foar elkoar te krijen dat der ein fan dit jier dochs noch in toanieljûn holden wurde kin. Wy hoopje dat it lûkt en oars wurdt it kommend jier.

Uitslag kaarten De Delfeart

Met dank aan de vertrouwde en nieuwe gezichten, hebben we in april de competitie prijzen uit gedeeld.
De eerste prijs ging naar Henk Schaafsma met 41066 punten
De tweede prijs naar Willem Hansma met 40501 punten
De derde prijs naar Lammert Postma met 40320 punten

Het volgend seizoen begint op de tweede vrijdagavond in september.
Hier zijn de eerste vier datums om in de agenda te zetten:
13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december.

We beginnen om 19.30 uur.

Tot ziens in De Delfeart

Begraafplaats Surhuizum geen plaats voor vandalisme

In Nederland ontwikkelde zich met vandalisme op kerkhoven de voorbije jaren een nieuw driest fenomeen. Helaas blijft de dag van vandaag de begraafplaats in ons dorp ook niet gespaard van deze vorm van criminaliteit. Er is geconstateerd dat op onze begraafplaats op de graven van enkele overleden familieleden, bloemstukken, gedenkstukken enz. gestolen of beschadigd zijn. Het behoeft geen betoog dat het constateren van dergelijke wanpraktijken voor nabestaanden en familieleden van overledenen psychologisch en mentaal erg zwaar is.

Nijs fan it Doarpsbelang Surhuzum

It bestjoer fan Doarpsbelang Surhuzum is wat de funksjes oanbelanget wat feroare. Sita Land-Dotinga is foarsitster wurden, Hilly Holthuis-Rijpma is notulist wurden. André Barwegen bliuwt sekretaris en Cora Groenhof is algemien lid. Wy binne noch dwaande mei it sykjen nei in ponghâlder. It item “lief en leed” is ôfskaft omdat wy eins allinnich út it Tsjerkefinster witte kinne wa’t in jubileum hat; ek dêr stiet net eltsenien yn en boppedat is net eltse doarpsgenoat lid fan de tsjerke. Wol tinke wy om hiel bysûndere saken bygelyks as ien 100 jier wurdt. Ek nije leden krije in presintsje.

In gesprek met domina Guda Borger-Koetsier

Anders dan ooit tevoren is aan de PKN ­gemeente van Surhuizum nu een vrouwelijke predikant verbonden. Een domina als voorganger in de Doarpstsjerke, die oorspronkelijk de Antoniuskerk heette. Ze woont, samen met haar man, niet zoals eerder in de pastorie aan de Doarpsstrjitte, maar in een riante woning aan de Mûnefinne, die tot pastorie is omgedoopt. “Om te beginnen”, zegt mevrouw Borger, “vind ik het prima dat ik als dominee wordt aangesproken en mag, wat mij betreft, de vrouwelijke  aanspreektitel domina wel achterwege worden gelaten”.

Gezonde keuzes

In groep 5-8 van de JLS hebben we een gastles gehad over gezond leven. We leerden dat we eten en drinken nodig hebben om energie te krijgen en dit te verbranden als we bewegen. Maar welk eten en drinken kiezen we dan? We leerden uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in ons drinken zit en daarbij keuzes te maken over welke keuzes voor ons gezond zijn.

Nieuwe buurtvereniging voor de Bartemerwei!

Sinds de herfst van 2018 heeft de Bartemerwei weer een buurtvereniging. Een groepje enthousiaste buurtbewoners heeft deze in het leven geroepen. We hebben het de naam: “De Pikebuert” gegeven. Volgens insiders werd onze buurt vroeger ook zo genoemd.

In januari hebben wij onze allereerste festiviteit gehad: een nieuwjaarsborrel voor de grote en kleine bewoners van onze mooie buurt. Dit is een hele gezellige middag en avond geweest.

MFC De Delfeart

Als bestuur van MFC De Delfeart kijken wij terug op een mooi jaar, vol feesten en partijen, enthousiaste vrijwilligers, veel nieuwe bezoekers en een verdubbeld aantal volgers op facebook. Geen slecht resultaat. Ook financieel niet. Na de verbouwing hebben we weer een kleine buffer op mogen bouwen voor de toekomst. En daar zijn we trots op. We hopen dan ook, dat je net als vorig jaar volop naar het dorpshuis blijft komen. Er zijn genoeg activiteiten, voor ieder wat wils. En wil je zelf iets organiseren? Neem dan contact met ons op, dan nemen we de mogelijkheden door.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Pagina's