Surhústertoer yn 'e steigers

Fanwege dat der reinwetter goaten om de spits fan ús toer komme, stiet er no alhiel oan boppe ta yn de steigers.
In fraagje, wa sil de goaten skjin halde?

Cornelis Hoogstins