Nijs

Kerk en kunst staan centraal tijdens Tsjerkepaad 2019

Ook dit jaar staan de deuren van de Doarpstsjerke weer open tijdens Tsjerkepaad. Tot en met 14 september is de kerk iedere twee weken op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Het thema dit jaar is ‘Kerk en kunst’. “Preekstoel, orgel en de glas-in-loodramen zijn op zich al ware kunstwerken, hoewel hun eigenlijke betekenis niet ligt in het vertonen van kunst”, aldus ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad.

In praatsje mei Sita Sijke Land-Dotinga

Sille wy dit yn ’t Nederlânsk opskriuwe of yn it Frysk, is eins altyd de begjinfraach oan de betreffende persoan. “Yn it Frysk fansels,” seit Sita, “want dêryn leit myn hert. Soks kin ek hast net oars, tinkt my, sa’t ik opbrocht bin mei in mem dy’t foar de FNP yn’e gemeenteried sit.” Dêr kin dan noch by opteld wurde dat pake Jan Dotinga in  Frysk taalpurist is en in ferneamd dichter fan poëzij.

Fries kampioen in ons dorp!

Nadat vorig jaar Teake Beukema en zijn team 2x achter elkaar Nederlands Kampioen werden met darten, wat overigens dit jaar beide keren helaas niet is gelukt, hebben we nu een Fries Kampioen in huis! Dit keer niet Teake met het darten, maar Cor Beukema die goed zijn pijlen gooide. Op zondag 25 mei jl. stond het “Gesloten Fries” in de Joure op de kalender.

De (onmogelijke) zwemtocht!

Hallo, ik ben Niek Wassink.

Johannes van der Kooi, Jesse van Dijk, Iwan Henstra, Arend Veenstra, Sake Brouwer en ik hadden een idee, een zwaar, vermoeiend en moeilijk idee. We wilden ons opgeven voor 12 uur zwemmen in de Wettervlecke. Dit was 21 juni van 20.00 tot 08.00 uur, voor het goede doel; kankeronderzoek, waar Maarten van der Weijden ook voor zwemt. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Sa’t eltsenien sjen kin sit de rekonstruksje fan de Doarpsstrjitte yn de ôfslútende fase. In grut komplimint foar de wurkgroep Doarpsstrjitte dy’t dêr drok mei dwaande west binne!
De blombakken moatte noch oanfolt wurde mei bloeiende planten. De “hangingbasketgroep” sil der foar soargje dat der binnen koarte tiid moaie planten yn dy bakken by komme. Sy sille ek noch sjen oft de Doarpsstrjitte noch mear opfleure wurde kin. Mar dat nimt noch wat tiid.

Nijs fan Pleatslik Belang

Wy binne as bestjoer hiel bliid om jim te fertellen dat Klaas Pool fan it Noard lid wurden is fan ús bestjoer. Fan herten wolkom! We sykje noch in ponghâlder. Minsken dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang kinne dit oanjaan troch in mail te stjoeren nei it mailadres fan it sekretariaat: pbsurhuizum@gmail.com. Jim krije dan in presintsje as wolkom.

Wy binne drok dwaande om foar elkoar te krijen dat der ein fan dit jier dochs noch in toanieljûn holden wurde kin. Wy hoopje dat it lûkt en oars wurdt it kommend jier.

Pagina's