Nijs

Brouwerij fan âld Surhústers

Afgelopen 2e paasdag - 2 april - was het zover! De presentatie van het eerste bier van Brouwerij Bûsdoek in de Praetkoer in ons dorp. Enkele âld-surhûsters hebben begin dit jaar de Brouwerij Bûsdoek opgezet. Tijdens afgelopen 2e paasdag lanceerden deze brouwers hun eerste bier voor de verkoop: de Wiisprater. Familie en vrienden konden tijdens deze presentatie genieten van dit frisse speciaalbier. De Praetkoer was gezellig druk en de Wiisprater-voorraad was dan ook gauw op tijdens deze bijzondere dag.

Nederlanderschap

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij Koninklijk Besluit van 15 februari 2018 het Nederlanderschap verleend aan Victoria Olegovna Zubko, geboren te Kaliningrad (Sovjet-Unie) wonende te Achtkarspelen.

Zij woont met haar man Teun Jelle de Jong en hun twee dochters op de H.J. van der Veenstrjitte.

Selsredsum

As Jan en Aly Rodenhuis sa’n 35 jier lyn trouwe, wenje hja yn Warkum. Hy is dêr skoalmaster en sy meiwurkster by Sanquin, miskien better bekind as de bloedbank. Hja krigen twa bern; Afke en Jorrit. Mei nocht hat skoalmaster Jan 25 jier foar de klasse stien. Yntusken wie er lykwols yn syn frije tiid safier ynwurke yn’e politike belangen fan syn gemeente Nijefurd dat er dêr in oanstelling krige as wethâlder. Foar de PvdA, wol te ferstean. Sa út en troch barde it wol dat er oparbeide mei Gerben Gerbrandy, dy’t doe FNP-wethâlder wie fan buorgemeente Wymbrits.

Wethouder waardeert inzet buurthuis Surhuizumer Mieden

‘Jullie kunnen met recht trots zijn op wat er hier in dit buurthuis met elkaar gerealiseerd is.’ Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. ‘Met een enorme inzet van vrijwilligers, tot nu toe wel 1000 uren, is dit een succesvol project dat gebruik heeft gemaakt van de subsidieregeling mienskipsinitiatieven Achtkarspelen.’ Het bezoek van de wethouder aan buurthuis Petersburg in buurtschap Surhuizumer Mieden was een opsteker voor de initiatiefnemers.

Los FM blaast flink in de bus

Voor wie het spreekwoord niet kent: als iemand flink in de bus moet blazen betekent dat, dat er flink betaald moet worden. En dat deed Los FM ook deze keer weer met groot plezier. De bus was in dit geval letterlijk de melkbus waarin alle giften werden verzameld voor het goede doel, de Stichting Hoogvliegers. En de Stichting  was maar wát blij met de 512 euro die ze overhandigd kreeg. 

Lichtjesavond

Op 10 december jl. was het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd werden er dan op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor de overledenen, zodat er een golf van licht ontstond. Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene.

In Surhuizum vond deze lichtjesavond voor de eerste keer plaats omdat op een ledenvergadering van de begrafenisvereniging men aangaf dat er behoefte bestond om in een vertrouwelijke, gemoedelijke sfeer het gemis van dierbaren met elkaar te delen.

Achtste editie Slach om ’e Toer treft prima wandelweer

Op de laatste vrijdag van het jaar stond in Surhuizum de wandeltocht Slach om ’e Toer weer op het programma. Ruim voor de start om 8.30 uur hadden de eerste wandelaars zich al ingeschreven bij het startbureau. Zij werden voor vertrek kort toegesproken door hoofdtrainer Henk de Jong van De Graafschap. In het dorpshuis was net als voor een voetbalwedstrijd een lichte spanning voelbaar, zei De Jong. De Jong had niet verwacht zoveel wandelaars in Surhuizum te mogen begroeten. Nadat hij vanaf drie had afgeteld mochten de eerste wandelaars op pad gaan.

Wêr sil men de balkespringer aanst nochris hinne bringe?

By de yngongen fan Surhuzum wurdt sûnt koart mei grutte buorden dúdlik oanjûn dat fan’e earste novimber oant de tweintichste april gjin gewoan ferkear mooglik is fanwege grut ûnderhâld oan de trochgeande wei, de Doarpsstrjitte. 

Soks blykt needsaaklik te wêzen want it djiprioel dat der al langer as fjirtich jier ynleit  begjint kueren te krijen. Hiel wat Surhústers witte der fêst noch wol fan  hoe't ek doe it heale doarp oer de kop helle wie.  Dat der no wer in kear wat heve moast is al in skoftsje  bekind.

Nieuws van peuterspeelzaal “it Hummelhoekje”

Na een heerlijke zomervakantie begonnen wij op “it Hummelhoekje” met het thema “welkom”. Alle nieuwe peuters werden in de groepen voorgesteld en welkom geheten. Tijdens dit thema kwamen de peuters in aanraking met de regels en rituelen op de speelzaal. In één van deze weken kwam ook juf Luiza met haar pasgeboren zoon Nik op visite. Luiza is vele jaren vrijwilligster geweest op de peuterspeelzaal en nu zij met “zwangerschapsverlof ” is wilde ze graag aan de kinderen haar zoontje laten zien, wat de peuters prachtig vonden. Wij bekeken kleine Nik van onder tot boven.

Pagina's