Nijs

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

In de vorige editie schreven we dat de school verbouwd wordt, intussen is er alweer heel wat veranderd en zitten de kinderen weer in de lokalen die bij de groepen horen. Ook is het plein is weer bestraat op de plaats waar we een lokaal moeten missen, waardoor we extra speelruimte hebben. In de hal moet nog wel wat gebeuren, maar er zit al een plafond in. We zijn blij dat de balken nog deels in het zicht zijn. Ook hebben we nu ramen in de hal, waardoor we meer licht binnen krijgen. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Corona, alle dagen begjint it nijs dermei. En no ek dit stikje. It liket allegear wat nofliker te wurden gelokkich! Hooplik kinne wy goed op inoar passen bliuwe lykas wy de ôfrûne tiid mei ús allen dien ha.

De jiergearkomste fan Pleatslik Belang is fanwege corona ek net trochgien. Wy ha besletten om it kommend jier te hâlden. 

Fansels wolle wy jo wol op ’e hichte bringe fan de gong fan saken.

De ôfrûne tiid ha wy ús dwaande hâlden mei ferskate saken.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsgenoten en belangstellenden,

In de vorige Grutte Gelf zagen jullie de foto’s van de verbouwing van de JLS. Er werd op dat moment vooral nog gesloopt. Intussen is er al heel wat opgebouwd en kunnen we zeggen dat een aantal lokalen mooi opgeknapt zijn. Er zijn nieuwe vloeren gelegd, nieuwe kachels aangesloten en wanden geschilderd. Daarnaast hebben we op zolder twee dakramen gekregen, waardoor we op deze verdieping ook een handvaardigheidsruimte hebben gecreëerd. De resultaten tot nu toe beloven veel goeds.

Herstart

Maandag 4 mei mochten de korfballers van k.v. DTS weer het veld op. Op sportpark Woudlust werd door de jeugd weer voorzichtig met de trainingen begonnen.

Het project Grutsk op ús Greidefûgels

Vogelwacht Augustinusga/Surhuizum e.o. heeft meegedaan aan het project  waar je via de BFVW en de firma Aquasolar uit Sneek, tegen een gereduceerd tarief, een weidevogelpomp op zonne-energie kon aanschaffen. Deze pomp kan worden ingezet om greppels vol te laten lopen op het land. Weidevogels kunnen met droogte moeilijk voedsel vinden, maar met inzet van deze pomp kan een stuk land gedeeltelijk nat gehouden worden. Het kan de redding zijn van vele jonge vogels. Zo werd hij vorige maand al ingezet.

Nijs fan Pleatslik Belang

It is in frjemde tiid. Korona. It hâld ús alle dagen dwaande. Samar is alles oars. It gewoan is net mear gewoan. Fanút it bestjoer fan Pleatslik Belang kaam it idee om wêr nedich minsken help oan te bieden. Dit kin bygelyks in boadskipke wêze. Gelokkich hawwe wy oant no ta noch gjin oanfragen hân, mar wol in soad oanmeldings fan minsken dy’t wol helpe wolle. Tige tank derfoar! 
Surhuzum soe Surhuzum net wêze as wy net njonken elkoar stean. Skouder oan skouder. Mei oardel meter ôfstân fansels.

Keninklike ûnderskieding foar Harmen Scheepsma

Trou oan de tradysje is der elk jier om Keningsdei in Lintsjesrein yn Nederlân, dit jier op freed 24 april. Fanwege it koronafirus wie de Lintsjesrein dit jier yn oanpaste foarm. Normaal sprutsen wurde de ynwenners dy in lintsje krije mei in ferlechje nei it gemeentehûs lokke, sadat de útrikking in ferrassing is. Dit jier belle boargemaster Oebele Brouwer mei de dekorearren, net op ôfstân mar fanút de eigen foartún.

Een boomwal als apotheek voor de koeien

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden.

Pagina's