Oan de Suderheawei, yn’e folksmûle ek wol de twadde Miedsjewei neamd, wennet Doethyna. Sy is iennichst dochter fan Roel en Wopkjen Vriesema. 

Om dy reden nochal beskerme opgroeid? Miskien wol wat in ferdoan famke? “Dat soe’k net tinke”, seit hja al gau, “ik ha wol in hiel moaie jeugd hân, mar fielde my earder strakker en stringer behannele as bern út in gruttere húshâlding”.

Lês hijr de Grutte Gelf: