Fûgeltsjeman Albert Bakker is in grut part fan syn libben lid west fan ‘De Woudzangers’. Hikke en tein yn Surhuzum, wie er ien fan de grûnlizzers fan de ‘volièrevereniging Drogeham en omstreken’, lykas de feriening offisjeel hyt. 

Lês hjir de Grutte Gelf: