Trou oan de tradysje is der elk jier om Keningsdei in Lintsjesrein yn Nederlân, dit jier op freed 24 april. Fanwege it koronafirus wie de Lintsjesrein dit jier yn oanpaste foarm. Normaal sprutsen wurde de ynwenners dy in lintsje krije mei in ferlechje nei it gemeentehûs lokke, sadat de útrikking in ferrassing is. Dit jier belle boargemaster Oebele Brouwer mei de dekorearren, net op ôfstân mar fanút de eigen foartún.

Lês hjir de Grutte Gelf: