Straters neame wy ússels sizze Geert en André Wijbenga út de Westerein. Strjitmakker of strater, dat docht der net ta, wol dat hja der mei har beiden foar soarge ha dat de Doarpsstrjitte lang om let wer begeanber wurden is. Salang’t de opknapbeurt hjirfan duorre hat, gongen hja alle dagen mei de auto op en del fan’e Westereen hjir hinne, om hyltyd op’e nij de tried wer op te pakken. Mar sy ha de put derút, de trochgong troch Surhuzum is klear. Moai strak leit de nije wei deryn. De midden justjes heger as de kanten, makke fan de âlde hânbakte klinkers fan de foarige strjitte.

Lês hjir de Grutte Gelf: